Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Cenniki do pobrania
Regulamin

§ 1. Informacje ogólne na temat sklepu internetowego

Sklep internetowy jest własnością firmy HURTOWNIA MILAN Marlena Mikulska z siedzibą w Kocmyrzowie, adres: Pietrzejowice 142, NIP: 629-227-82-47, REGON: 240860389. Magazyn sklepu internetowego mieści się w Rudnikach przy ul. Lipowej 3.

 

§ 2. Zasady ogólne

1. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Zamówienia można składać przez całą dobę, zamówienia są realizowane na terenie Polski. Można składać zamówienia na dostawę do innych osób.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.milanhurt.pl

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

4. Sklep internetowy www.milanhurt.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów. Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3. Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.milanhurt.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą

3. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub fakturę VAT, która może zostać załączona do wysłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

7. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta i zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany przy potwierdzaniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem wpływu wpłaty na konto Tpay.com.

 

§ 4. Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DPD.

3.Czas dostawy zamówionego towaru to 3 dni robocze.

4.Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty dostawy".

 

§ 5. Płatności

1. Płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay.com lub przelewem na konto bankowe sklepu.

2. Na zakupiony towar jest wystawiany dowód zakupu.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć pisemny formularz odstąpienia od umowy dostępny /public/assets/Wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.jpg, w którym należy zawrzeć chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach koniecznych do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Jeśli Klient korzystał z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy. Kupujący może zwrócić towar noszący ślady użytkowania, jednak ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. Sprzedający w takim wypadku może zmniejszyć zwracaną kwotę o zmniejszoną wartość.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres magazynu sklepu internetowego.

6. Koszty odesłania zwracanego towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.

 

§ 7. Reklamacje

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2. Reklamacje należy składać na adres mailowy Sprzedającego.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.

4.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.)

6. Klient traci uprawnienia w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres kontakt@milanhurt.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

§ 9. Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl